Skladová zásoba e-shopu a prodejen je odlišná.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosU smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující") dálkově prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Název: V-TRADE COMPANY s.r.o. Sídlo: Sulkovská 481, 569 92 Bystré IČO: 213 02 928
Tel.: +420 725 128 990
Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese: hbp://www.vychutnavej.cz, a to prostřednictvím webové stránky.
Kamenné provozovny dodavatele:
Prodejna PRAHA
Španělská 742/6, 120 00 Praha +420 725 128 990
Prodejna BRNO
Běhounská 2/22, 602 00 Brno +420 731 220 995
1.2.Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosU smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.vychutnavej.cz, (dále jen „webová stránka") a další související právní vztahy.
1.3.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součási kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Při uzavření kupní smlouvy plai znění obchodních podmínek umístěné v den jejího uzavření na webové stránce.
1.6.Prodávající upozorňuje, že není registrovanou osobou, která je povinná značit líh ve spotřebitelském balení v souladu se zákonem č. 307/2013 Sb o povinném značení lihu, a proto je oprávněn prodávat pouze konečnému spotřebiteli, nikoliv podnikatelům za účelem dalšího prodeje.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet").

2.2.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosU ze strany kupujícího.

2.4.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třeim osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosU z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a sorwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a sorwarového vybavení třeich osob.

2.7. Kupující může na webové stránce nakupovat i bez registrace, avšak pouze pro vlastní spotřebu, a nikoliv za účelem dalšího prodeje. Prodávající je oprávněn prověřovat, že se v daném případě jedná o nákup spotřebitele. V případě podezření, že se nejedná o spotřebitelský nákup, kupující bere na vědomí, že prodávající nemusí objednávku provést.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1. Veškerá prezentace zboží, včetně fotografií a jiných popisků, umístěná ve webové stránce je informaUvního charakteru, jedná se o výzvu k podání nabídky a odeslání košíku se chápe jako nabídka dle §1732 občanského zákoníku. Kupní smlouva je považována za uzavřenou na základě potvrzení prodávajícího odeslaného prostřednictvím elektronické pošty, kde je specifikován přesný počet a množství nakoupeného zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosU po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu plai pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknuim na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, jde-li o objednávku obsahující všechny stanovené náležitosU, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijei objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Neobdrží-li kupující přijei objednávky prodávajícího do 24 hodin od zaslání objednávky, plai, že objednávka nebyla provedena řádně a kupní smlouva nebyla uzavřena.

3.8. Kupující souhlasí s použiim komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použii komunikačních prostředků na dálku v souvislosU s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

3.10. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží obdrží kupující na základě Darovací smlouvy uzavřené dle platné právní úpravy.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosU při osobním odběru v provozovně prodávajícího uvedené v bodě 1. Kupní cena je splatná při převzei zboží.
- v hotovosU dle pokynů dopravce prodávajícího. Kupní cena je splatná při převzei zboží, přičemž při platbě převodem je kupní cena zaplacena jejím připsáním na účet prodávajícího. - platební kartou při osobním odběru v provozovně prodávajícího uvedené v bodě 1. Kupní cena je splatná při převzei zboží.
- platební kartou dle pokynů dopravce prodávajícího. Kupní cena je splatná při převzei zboží, přičemž při platbě převodem je kupní cena zaplacena jejím připsáním na účet prodávajícího. - bankovním bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího dle zálohové faktury doručené na email kupujícího, nebo dle vygenerovaného QR kódu doručeného na email kupujícího.
- platba online platební kartou přes platební bránu zpracovatelské banky Prodávajícího.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplaUt prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši dle objednávky prostřednictvím webové stránky prodávajícího. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vráUt.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem práva dle čl. 11 těchto obchodních podmínek. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od data doručení. Náklady na vrácení hradí spotřebitel / kupující.

5.3. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu im vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proU nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.4. Do doby převzei zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrái prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je Darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosU a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vráUt i poskytnutý dárek.

 

6. REALIZACE, PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího potvrzeného prodávajícím, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s imto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzei zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknui do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnui prodávajícího může mít vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné. Kupující je v tomto případě telefonicky informován.

6.6. Objednávky, které nebudou do 14 dnů od objednání uhrazené nebo vyzvednuté, budou automaUcky stornovány, přičemž v takovém případě Prodávající odstupuje automaUcky od smlouvy. Poté je nutné učinit novou objednávku, resp. uzavřít novou kupní smlouvu.

6.7. Zboží bude prodávajícím odesláno nebo připraveno k vyzvednui vždy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. V případě, že objednané zboží není na skladě, bude prodávající kupujícího neprodleně informovat o možném náhradním termínu dodání s ohledem na možnosU distributora.

6.8. Další práva a povinnosU stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA


7.1. Práva a povinnosU smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzei nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1 má zboží vlastnosU, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosU, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použii prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakosi nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosU, 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzei kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijei reklamace možné s ohledem na sorUment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.5. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzei věci v záruční době (záruka). Záruční doba je vyznačena na produktu a je proměnlivá. Prošlé produkty prodávající na svých webových stánkách neprodává. Záruční lhůta začíná běžet od převzei balíku od přepravce.

7.6. Lhůty pro uplatnění reklamace: Záruční doba nepotravinářského zboží je 24 měsíců od převzei zboží zákazníkem. Záruční doba potravinářského zboží je 8 dnů od převzei zboží zákazníkem. Vady potravinářského zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat nejpozději následující den po koupi.

7.7. V případě reklamace zboží kontaktuje kupující elektronickou poštou prodávajícího, kde zanechá telefonní číslo a jiný kontaktní údaj a číslo objednávky. Prodávající jej bude do 30 dní kontaktovat a domluví s kupujícím postup reklamace.
7.8. Další práva a povinnosU stran související s odpovědnosi prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosU příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblasi ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásU tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třeim osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásU tvořící webové rozhraní obchodu.

8.5. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negaUvní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třeich osob do webové stránky nebo v důsledku užii webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


9.1. Ochrana osobních údajů subjektů údajů, které jsou prodávajícím získány, se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy v oblasU ochrany osobních údajů.

9.2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (zejména při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Osobními údaji kupujícího se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí i osobní údaje subjektů údajů, které kupujícího zastupují.

 

10. USTANOVENÍ O PRÁVECH SPOTŘEBITELE


10.1. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky na základě nabídky uvedené na webové stránce prodávajícího. Přijei nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijeim nabídky. Znění kupní smlouvy spolu s obchodními podmínkami zasílá prodávající kupujícímu spolu s objednaným zbožím nebo elektronicky na mail.

10.2. Odpovědnost za vady a reklamace Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzei nemá vady a že v době, kdy kupující věc převzal, (a) má věc vlastnosU, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosU, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, (b) se věc hodí k účelu, který pro její použii prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, (c) věc odpovídá jakosi nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosU a (e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů s im, že projeví-li se vada v průběhu dvanáct (12) měsíců od převzei, má se za to, že věc byla vadná již při převzei. Odebírá-li kupující zboží osobně na prodejně, okamžik převzei zboží je zároveň okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jinak nebezpečí škody na zboží přechází doručením zboží s im, že kupující nemá povinnost zboží převzít v případě zjevného poškození zboží nebo jeho obalu, zjištěné poškození musí kupující na místě zapsat nebo uvést do přepravního listu dopravce (protokolu) a bez zbytečného odkladu kupující informuje prodávajícího. Pokud kupující při převzei věc neprohlédne, může uplatnit nároky z vad zjisUtelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Při uplatnění reklamace v písemné formě uvede kupující přesný popis závady, co požaduje a své kontaktní údaje. Nároky kupujícího uvedené výše se neuplatní u (a) věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, (c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzei kupujícím, nebo (d) vyplývá-li to z povahy věci, a to zejména v případě mechanického poškození věci kupujícím, prokazatelně nedovolenými zásahy do zboží, živelnou katastrofou, prokazatelně nesprávným užíváním, užíváním v rozporu s návodem k použii nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu či užívání v rozporu s obecně známými pravidly užívání. Tento článek se nevztahuje na dárky, které jsou kupujícímu poskytnuty zdarma se zakoupeným zbožím, u dárku nelze uplatnit žádná práva z vad. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v dokladu o zakoupení (resp. záručním listu) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u této osoby. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Překročení třiceU (30) dní pro vyřízení reklamace je důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy. V případě odmítnui reklamace prodávajícím je kupující oprávněn požadovat písemné odůvodnění odmítnui reklamace. Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího. Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnui reklamace. V případě nevyzvednui reklamovaného zboží ze záruční opravy do dvou (2) měsíců od uplynui doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je kupující povinen zaplaUt prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý započatý den prodlení s vyzvednuim zboží. V případě, že zboží nebude vyzvednuto ani ve lhůtě následujících dvou měsíců, má se za to že kupující zboží jako věc opusUl. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijei zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost. Náklady podle § 1924 obč. z. se rozumí ty nejnižší možné.

10.3. Odstoupení od smlouvy u spotřebitele Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzei zboží nebo poslední čásU dodávky, a to bez ohledu na způsob převzei zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnosi zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Upozorňujeme, že není možné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Prodávající je povinen kupujícímu vráUt částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající je však povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z možnosi dodání. Nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Prodávající je povinen vráUt kupujícímu peníze za zboží až po té, co mu bude zboží vráceno nebo věrohodně prokázáno jeho odeslání v níže popsaném stavu. Zboží má být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození, či částečného spotřebování, lahve nesmí být otevřené, kolky poškozené. Náklady vrácení zboží zpět prodávajícímu včetně řádného zabalení zboží, nese kupující a prodávající je oprávněn tyto náklady započíst na vracenou částku. S ohledem na minimalizaci takových případných nákladů doporučujeme využít původní obal. Spolu se zbožím je kupující povinen vráUt prodávajícímu i veškeré dárky poskytnuté mu s imto zbožím. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinnosi kupujícího nebo jeví známky opotřebení, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

10.4. Řešení sporů Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele.


11. DORUČOVÁNÍ


11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2. Zpráva je doručena:
11.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijei na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna cerUfikátem,
11.2.2 v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzeim zásilky adresátem,
11.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzei zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.

11.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynuim lhůty deseU (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzei uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


12.1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosU informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

12.2. Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny přednostně smírnou cestou, pokud ke smírnému řešení nedojde, tak příslušnými soudy České republiky.

12.3. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

12.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnosi nebo neúčinnosi jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

12.7. Provozovatelé si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

12.8. Na webové stránce prodávajícího i v jeho kamenném obchodě platí zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabáku osobám mladším 18 let. Prodávající si vyhrazuje dále právo požádat o doložení dovršeného věku zákazníka, např. zasláním e-mailovou formou na adresu našeho e-shopu kopii Občanského průkazu, či jiného platného osobního dokladu který potvrzuje věk registrovaného zákazníka. Toto je možné nahradit notářsky ověřeným místopřísežným prohlášením o dovršení věku 18 let. Toto ujednání plai v případě nesouhlasu se zasláním objednaného zboží s kurýrní službou, která je oprávněna ověřit věk příjemce při dodání. Souhlasem s uvedenými obchodními podmínkami a následným nákupem v internetovém obchodě www.vychutnavej.cz zákazník potvrzuje, že dovršil věku 18 let, a také zároveň potvrzuje, že nepřipustí převzetí své objednávky osobou mladší 18 let. Osobám mladším 18-ti let veškeré alkoholické nápoje neprodáváme, ani neumožňujeme převzei objednávky. Kupující si je vědom toho, že pokud uvede nepravdivé údaje o smém věku, může dojít k porušení ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky, ve znění pozdějších předpisů, bude považováno jako klamání a zatajování důležitých skutečnosi s veškerými právními dopady z toho plynoucími.

12.9. Prodávající je oprávněn v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit tyto obchodní podmínky. O změně prodávající informuje na svých internetových stránkách.

 

Souhlas s používáním osobních dat podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosa se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( „GDPR")

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosU se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR") je:
V-TRADE COMPANY s.r.o,
IČO 213 02 928
se sídlem Sulkovská 481, 569 92 Bystré (dále jen: „správce").

Kontaktní údaje správce jsou adresa: Běhounská 2/22, 602 00 Brno
email: objednavky@vychutnavej.cz telefon: +420 725 128 990

I. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo idenUfikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše idenUfikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého markeUngu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsleberů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého markeUngu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsleberů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosU v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je:
- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinnosi vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnui osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnui osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
- Ze strany správce nedochází k automaUckému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV. Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje:
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinnosi vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely markeUngu, nejdéle 15. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynui doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou:
- osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy - zajišťující služby provozování e-shopu (Byznysweb) a další služby v souvislosU s provozováním e-shopu
- zajišťující markeUngové služby.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třei země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte:
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proU zpracování dle čl. 21 GDPR
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v lisUnné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII. Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnuim souhlasu prostřednictvím internetového formuláře (všeobecné obchodní podmínky). Zaškrtnuim souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinností dnem 15. 3. 2024. Poskytnuim údajů k registraci či uskutečněním objednávky zboží zákazník souhlasí s im, aby internetový obchod www.vychutnavej.cz ve smyslu čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosU se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( „GDPR") v platném znění, údaje o zákazníkovi zpracoval a využil pro své interní a markeUngové potřeby.
Internetový obchod www.vychutnavej.cz a provozovatel obchodu je povinen s osobními údaji nakládat způsobem, aby nedošlo k jejich zneužii neoprávněnou osobou.
Potvrzení o věku a nastavení cookies

Cookies nám umožňují lépe vyhodnocovat Vaši návštěvnost a následně přizpůsobit reklamu třetích stran přímo na míru.
Kliknutím na „Bylo mi 18 let a přijimám všechny cookies" vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním a zároveň potvrzujete, že Vám již bylo 18 let. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Přejeme příjemný nákup.
VYCHUTNAVEJ s.r.o.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení