Skladová zásoba e-shopu a prodejen je odlišná.

Zpracování osobních údajů

Souhlas s používáním osobních dat podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosa se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů ( „GDPR")
Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosU se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR") je:

V-TRADE COMPANY s.r.o,
IČO 213 02 928
se sídlem Sulkovská 481, 569 92 Bystré
(dále jen: „správce").
Kontaktní údaje správce jsou adresa:
Běhounská 2/22, 602 00 Brno
email: objednavky@vychutnavej.cz
telefon: +420 725 128 990
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o idenUfikované nebo idenUfikovatelné fyzické
osobě; idenUfikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
idenUfikovat, zejména odkazem na určitý idenUfikátor, například jméno, idenUfikační číslo,
lokační údaje, síťový idenUfikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
geneUcké, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské idenUty této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl nebo osobní údaje, které správce
získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše idenUfikační a kontaktní
údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého markeUngu (zejména pro zasílání
obchodních sdělení a newsleberů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého markeUngu (zejména pro
zasílání obchodních sdělení a newsleberů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7
odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosU v případě, že
nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je:
- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinnosi vyplývajících ze smluvního vztahu mezi
Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro
úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnui osobních údajů je nutným
požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnui osobních údajů není možné
smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
- Ze strany správce nedochází k automaUckému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22
GDPR.
IV. Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje:
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinnosi vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi
a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení
smluvního vztahu)
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely markeUngu,
nejdéle 15. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynui doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou:
- osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
- zajišťující služby provozování e-shopu (Byznysweb) a další služby v souvislosU s
provozováním e-shopu
- zajišťující markeUngové služby.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třei země (do země mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci.
VI. Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte:
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18
GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proU zpracování dle čl. 21 GDPR
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email
správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat sižnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v
lisUnné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII. Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnuim souhlasu prostřednictvím internetového
formuláře (všeobecné obchodní podmínky). Zaškrtnuim souhlasu potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů
zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek
Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosU dnem 15. 3. 2024. Poskytnuim údajů k registraci či
uskutečněním objednávky zboží zákazník souhlasí s im, aby internetový obchod
www.vychutnavej.cz ve smyslu čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosU se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů ( „GDPR") v platném znění, údaje o zákazníkovi zpracoval a využil pro
své interní a markeUngové potřeby.
Internetový obchod www.vychutnavej.cz a provozovatel obchodu je povinen s osobními údaji
nakládat způsobem, aby nedošlo k jejich zneužii neoprávněnou osobou.
Potvrzení o věku a nastavení cookies

Cookies nám umožňují lépe vyhodnocovat Vaši návštěvnost a následně přizpůsobit reklamu třetích stran přímo na míru.
Kliknutím na „Bylo mi 18 let a přijimám všechny cookies" vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním a zároveň potvrzujete, že Vám již bylo 18 let. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Přejeme příjemný nákup.
VYCHUTNAVEJ s.r.o.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení